Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Organizácia 11 až 15 zamestnancov Zobraziť plnú veľkosť

Organizácia 11 až 15 zamestnancov

Určené pre stredne veľké firmy a FO podnikateľov.

Viac detailov

22,00 € s DPH

5 iné produkty v kategórii:

Názor zákazníkov na tento produkt

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jedná sa o tieto činnosti:
• vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
• vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
• hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
• vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
• vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkové predpisy, …)
• vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení
• vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom
• vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov na pracovisku
• predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách.

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!