Vyhľadávanie

Kategórie produktov

AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ


Vykonanie auditu v organizácii, pre určenie stavu BOZP a OPP.
Spracovanie podkladov, potrebných pre získaniu ISA a iných akreditácií.

Preverenie kritérií (audit) účastníka programu „BEZPEČNÝ PODNIK“ pozostáva z dvoch rovnocenných častí :
I. Posudzovanie systému riadenia BOZP.
II. Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP v podniku. Prvý okruh otázok je orientovaný na preverenie funkčnosti systému riadenia BOZP, ktorý by mal zabezpečiť udržanie a postupné zlepšovanie dosiahnutého stavu BOZP, ktorý by mal by preverený osobitnou kontrolou.
Posudzovanie systému riadenia BOZP.
Posudzovanie systému riadenia BOZP spočíva v analýze skutočného dosiahnutého stavu systému a následnom porovnaní s princípmi a požiadavkami stanovenými pre jednotlivé fázy riadenia na základe štandardizovaných návodov (napr. Príručka NIP - Systém riadenia BOZP, Smernica MOP, OHSAS 18000, BS 8800 a pod.).
Tento prístup vychádza nasledovných princípov:
• nedodržiavanie pravidiel BOZP nie sú náhodné chyby, ale dôsledky nevhodnej organizácie práce,
• aj pracovné úrazy, choroby z povolania a nevhodné pracovné podmienky sú v podstatnej miere dôsledkami nesprávnej organizácie práce,
• presadzovanie BOZP je efektívne iba vtedy, ak nespočíva len v naprávaní jednotlivých nedostatkov, ale aj v skúmaní príčin ich výskytu a vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku nedostatkov,
• bezpečnosť systému závisí jednak od úrovne technického riešenia, ale aj od pracovného prostredia a od ľudí tvoriacich súčasť systému, t.j. od všetkých zložiek systému človek –stroj - pracovné prostredie. Znamená to, že organizačné riešenie je rovnako dôležité ako technické,
• efektívne predchádzanie nehodám sa dá dosiahnuť aj cielenou analýzou nedostatkov a nežiadúcich udalostí, ktoré ešte nespôsobili škodu (skoronehody).

Systémovými prvkami BOZP, na ktoré sa by sa mal zamerať audit, sú najmä:
• podniková politika BOZP a program jej realizácie,
• zapojenie zamestnancov do riešenia problematiky BOZP,
• stanovenie zodpovedností, štruktúr a účasť vedenia na riadení BOZP,
• systém vzdelávania,
• systém informovanosti a komunikácie,
• posudzovanie rizík,
• systém údržby a opráv,
• opatrenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,
• systém vyšetrovania pracovných úrazov a havárií,
• práca BTS a závodnej zdravotnej služby,
• systém a vedenie dokumentácie,
• systém kontroly, hodnotenie a audit.

Ako záväzný metodický materiál pre vykonanie overenia kritérií (auditu) systému riadenia BOZP v rámci programu BOZP slúži tento „Kontrolný zoznam, kritériá a indikátory pre hodnotenie účastníkov programu „BEZPEČNÝ PODNIK“.

Tento metodický materiál bude odovzdaný každému účastníkovi programu a umožní mu :
• zistiť úroveň riadenia a organizácie BOZP,
• zistiť súčasný stav BOZP a pracovných podmienok v podniku s ohľadom na legislatívu EÚ a SR a vykonať predbežný interný audit systému riadenia BOZP,
• odhaliť a zamerať sa na konkrétne nedostatky, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú,
• priebežne sledovať zmeny a zlepšenia v tejto oblasti.

Hodnotenie kritérií v časti I. Posudzovanie systému riadenia BOZP Pre zjednodušenie a transparentnosť bude preverenie kritérii BP (audit) prebiehať formou vyhodnotenia odpovedí na kontrolné otázky. Je možné zodpovedať na ne výberom jednej z uvedených alternatív hodnotenia (A,N,C,I), ktorá vyjadruje stupeň plnenia konkrétneho kritéria.

Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP v podniku podľa časti II Druhá časť preverovania kritérií programu BP pozostáva z hodnotenie skutočnej úrovne stavu BOZP na pracoviskách účastníka. Vykonáva sa formou prehliadky pracovísk, pri ktorej sa kontroluje, dodržiavanie predpisov námatkovým výberom podľa zoznamu objektov (1 až 11) časti II.

Stupnica hodnotenia pre časť I. a II.:
A – (ÁNO) – hodnotená organizácia spĺňa kritériá v celom rozsahu, nie sú zistené žiadne nedostatky,
N – (NIE) – hodnotená organizácia nespĺňa kritériá, sú zistené závažné nedostatky,
C – (ČIASTOČNE) – hodnotená organizácia spĺňa kritériá iba čiastočne, avšak nedostatky nie sú závažné a nemajú podstatný vplyv na fungovanie systému, alebo riziko vyplývajúce z nedostatku je akceptovateľné,
I – (IRELEVANTNÉ) – otázka je s ohľadom na charakter zamerania, činnosti, objektov v hodnotenej organizácii neaktuálna (netýka sa organizácie).

Podmienkou pre splnenie kritérií programu BP je hodnotenie stupňom A (prípadne I). Pri hodnoteniach N sa považuje plnenie kritérií za neúspešné. V prípade nespĺňania kritérií (hodnotenie N), môže účastník požiadať o vydanie oprávnenia (certifikátu) len po odstránení nedostatkov (N) a po ich opätovnom preverení audítorom.

Pri hodnoteniach stupňom C sa určia nápravné opatrenia s konkrétnymi termínmi. Audítor v prípade čiastočného plnenia požiadaviek (C) môže rozhodnúť, či možno uznať celkové overenie (audit) ako úspešné aj pri niekoľkých hodnoteniach stupňom C pri prijatých nápravných opatreniach.

I. POSUDZOVANIE SYSTÉMU RIADENIA BOZP. KONTROLNÉ OTÁZKY
1. Podniková politika BOZP a program jej realizácie a) Má organizácia písomne vypracovanú podnikovú politiku BOZP a program úloh na realizáciu podnikovej politiky? b) Kto bol zainteresovaný do tvorby politiky BOZP, či boli zapájaní aj zamestnanci? c) Je dokument „podniková politika BOZP“ podpísaný štatutárnym zástupcom organizácie? d) Z akých z poznatkov a potrieb na zlepšenie v oblasti BOZP vychádza politika BOZP? e) Sú v nej jasne stanovené ciele, ktoré chce organizácia dosiahnuť? Rieši reálne problémy v organizácii? Rieši aj pracovné podmienky zamestnancov? f) Je podniková politika BOZP prístupná a známa všetkým zamestnancom a zainteresovaným stranám? g) Je politika súčasťou riadenia BOZP, predmetom prejednávania a vyhodnocovanie vo vrcholovom vedení organizácie? h) Je podniková politika BOZP rozpracovaná do konkrétnych úloh programu realizácie? i) Má program realizácie jasne stanovené úlohy, prostriedky a spôsoby jej vykonania? j) Sú úlohy programu realizácie konkrétne, merateľné a časovo dosiahnuteľné s určením konkrétnej zodpovednej osoby? Kontrolujú sa tieto úlohy? k) Ako organizácia plní úlohy programu realizácie podnikovej politiky BOZP? l) Ako hodnotí hodnotiteľ (auditor) obsah podnikovej politiky BOZP s ohľadom na skutočný stav BOZP a pracovných podmienok v organizácii?

2. Zapojenie zamestnancov do otázok BOZP a) Je v organizácii stanovený postup, ako sa zamestnanci zúčastňujú na riešení problematiky BOZP? Sú so zamestnancami prejednávané otázky týkajúce sa BOZP, najmä otázky týkajúce sa politiky BOZP a programu jej uskutočňovania, návrhu na výberu pracovných prostriedkov, technológií, k pracovnému prostrediu a k pracovisku, posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení, pracovných úrazov, chorôb z povolania, informovania zamestnancov a pod.? b) Majú zamestnanci možnosť vyjadriť sa k rizikám súvisiacich s ich prácou (ako, akým spôsobom) a k pracovným a sociálnym podmienkam? c) Akým spôsobom sa môžu zamestnanci dožadovať nápravy, ak poukazujú na porušovanie zásad BOZP? d) Majú zamestnanci prístup k dokumentom, týkajúcich sa ich činnosti a vedia kde sa nachádzajú (pracovné postupy, smernice a pod.)? e) Sú zamestnávateľom vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre BOZP? Ak nie sú vymenovaní, vynaložil zamestnávateľ dostatok úsilia na motiváciu zamestnancov? f) Sú zástupcovia zamestnancov pre BOZP školení? g) Ako sú vytvorené podmienky na výkon funkcie zástupcov zamestnancov pre BOZP (časový priestor a pod.)? h) Je ustanovená komisia BOZP? i) Prejednávajú sa závery komisie BOZP na poradách vedenia a realizujú sa jej návrhy?

3. Stanovenie zodpovedností za BOZP, organizačných štruktúr a účasť vedenia na riadení BOZP a) Má výkonný vedúci organizácie všetky právomoci rozhodovať vo veciach starostlivosti o BOZP ako zamestnávateľ? b) Sú písomne stanovené v pracovných náplniach, (alebo inou formou) povinnosti vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP? Poznajú vedúci zamestnanci svoje povinnosti v oblasti BOZP? c) Je vytvorený systém zastupiteľnosti (odovzdávanie, resp. delegovanie právomocí) v prípade neprítomnosti zodpovedného vedúceho pracovníka (práceneschopnosť, dovolenka, služobná neprítomnosť a pod.)? d) Majú zamestnanci jasné informácie o delegovaní právomoci a zodpovednosti jednotlivých vedúcich zamestnancov vo vzťahu k riadeniu a kontrole BOZP? e) Sú zabezpečené požiadavky BOZP v súlade so zákonom, ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov? Je v podniku stanovený zodpovedný zamestnanec za dodržiavanie požiadaviek vo vzťahu k dodávateľským organizáciám? f) Je technik BOZP resp. BTS začlenený v organizačnej štruktúre v priamej podriadenosti vedúceho organizácie? g) Má zástupca zamestnancov vytvorený časový priestor na výkon svojej funkcie v rámci pracovnej doby? h) Vypracováva zamestnancov pre BOZP zo svojej nejaký dokument a informuje o výsledku svojej činnosti?

4. Systém oboznamovania a informovania a) Má organizácia vypracovaný systém a plán vzdelávania vo vzťahu ku všetkým profesiám a funkčným (pracovným) miestam a zástupcov zamestnancov pre BOZP? b) Má organizácia spracované osnovy, určený obsah a rozsah jednotlivých školení? c) Vedie organizácia evidenciu vykonaných školení a doklady o účasti každého zamestnanca? d) Je preukázateľne obsahom školenia každého zamestnanca aj zaškolenie o zásadách bezpečného správania na pracovisku, o návodoch na obsluhu jednotlivých strojov a zariadení a o určených pracovných postupoch? e) Je preukázateľne obsahom školenia každého zamestnanca aj oboznámenie s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim? f) Sú zamestnanci školení o havarijných opatreniach, prvej pomoci, zásadách postupu pri vzniku pracovných úrazov a havárií? g) Sú všetci zamestnanci v predpísaných termínoch školení v rozsahu zodpovedajúcom práci, podľa osobitných predpisov? Sú ich vedomosti overované? h) Je časový priestor, ktorý je venovaný školeniu, či zácviku, dostatočný pre zvládnutie požadovanej činnosti? i) Sú zamestnanci periodicky minimálne v 2 ročných intervaloch preškoľovaní a zoznamovaní s konkrétnymi bezpečnostnými podmienkami na pracoviskách? Sú školení o používaní OOPP? j) Je školenie a výcvik vykonávaný v dostatočnom predstihu pred zavedením zmien (nová technológia, pracovné postupy, stroje a zariadenia...)? k) Obsahuje dokumentácia o školení: meno školiteľa, mená školených zamestnancov, ich podpisy, dátum a rozsah školenia, odprednášané témy, výsledky overenia vedomostí školených zamestnancov?

5. Systém komunikácie a motivácie a) Má organizácia určený systém komunikácie (prenášania informácií významných pre BOZP) medzi jednotlivými útvarmi, vedením a zamestnancami (obojstranne), a pod.? b) Má organizácia určený systém externej komunikácie (prenášania informácií významných z hľadiska prevencie) týkajúci sa významných rizík, ktoré vyplývajú z jej činnosti? c) Je stanovený postup a spôsob, ako zamestnanec upozorní na nedostatky BOZP a nebezpečné udalosti (skoronehody), prípadne na podnety, nápady a návrhy? d) Je zaistená informovanosť zamestnancov o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ohrozenie zdravia a životného prostredia? e) Je zabezpečená možnosť poradenstva a konzultácií v oblasti BOZP a pracovných podmienok? f) Je v organizácii zabezpečená motivácia a stimulovanie zamestnancov na dodržiavanie zásad BOZP? Vedie sa osvetová činnosť so zameraním na BOZP (nástenky, plagáty)? g) Používajú sa pre informovanie zamestnancov bezpečnostné označenia, symboly a signály?

6.Posudzovanie rizík a) Má organizácia v písomnej forme vypracované posudzovanie rizík, ktoré obsahuje najmä zmapovanie nebezpečenstiev a ohrození a určenie závažnosti rizika vo vzťahu k všetkým zamestnancom? Je tento dokument v zrozumiteľnej forme? Je tento dokument prístupný vedúcim zamestnancom a zástupcom zamestnancom pre BOZP? b) Zodpovedá predložené posúdenie rizík aktuálnemu stavu v organizácii, zahŕňa všetky pracovné činnosti, technické a technologické zariadenia, pracovné priestory? c) Je vypracovaný plán opatrení na obmedzenie vplyvu neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození? d) Sú vedúci pracovníci schopní rozpoznať, čo môže ľuďom ublížiť, či spolupracujú pri vyhľadávaní nebezpečenstiev a ohrození a pri posudzovaní rizík, či sú schopní školiť zamestnancov o rizikách? e) Poznajú zamestnanci potrebné informácie o nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách o ktorých boli školení? Vedia o najzávažnejších rizikách na svojom pracovisku? f) Venuje sa pozornosť osobitným skupinám zamestnancov, najmä tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám, mladistvým a zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou? g) Poskytol zamestnávateľ odborovému orgánu, zástupcom zamestnancov, odborným zamestnancom pre BOZP a zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú práce v jeho priestoroch potrebné údaje o vyskytujúcich sa nebezpečenstvách a rizikách? h) Má zamestnávateľ prehľad o neodstrániteľných rizikách, o ktorých informujú výrobcovia a dodávatelia strojov, zariadení, technológií, látok atď. v sprievodnej dokumentácii? i) Má organizácia spracovaný zoznam OOPP na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovných procesov? Vybavila zamestnancov takými ochrannými prostriedkami, a oboznámila zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ich používanie OOPP chráni? Informovala zamestnancov o správnom používaní týchto ochranných prostriedkov? j) Zodpovedajú navrhnuté a prijaté opatrenia závažnosti ohrozenia, aký je systém prijímania opatrení, či sú určené termíny, zodpovednosť príslušných vedúcich pracovníkov a zabezpečená kontrola plnenia opatrení? Odstránili navrhnuté opatrenia riziko, alebo ho znížili na prijateľnú úroveň? k) Má zamestnávateľ prehľad o používaní nebezpečných látok, technológií a zariadení, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie väčšieho rozsahu nielen zamestnancov, ale aj iných osôb a okolia? Je vykonaná analýza týchto ohrození a vykonané opatrenia na obmedzenie ohrozenia a pre prípad vzniku nežiadúcej udalosti.(havarijné plány a pod.)? l) Je vo firme zavedený systém periodického opakovania posúdenia rizík?

7. Systém a vedenie dokumentácie a) Má podnik k dispozícii technickú, technologickú a stavebnú dokumentáciu? Je táto dokumentácia prístupná príslušným vedúcim na pracoviskách a lektorom, ktorí školia o používaní uvedených zariadení? Je táto dokumentácia v štátnom jazyku? b) Poskytuje táto dokumentácia podstatné informácie o správnom používaní strojov, zariadení a technológií (návody na obsluhu, údržbu a opravy), sú spracované technologické postupy práce, sú informácie o prípustných prevádzkových limitoch? c) Je k dispozícií prevádzková dokumentácia (prevádzkové knihy, záznamy z prehliadok, skúšok, meraní a predpísaných kontrol)? d) Vedie sa evidencia úrazov, havárií a chorôb z povolania, evidencia pracovného času, sú k dispozícií pracovné zmluvy, pracovné náplne, pod.? e) Vedie sa dokumentácia o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov? f) Sú k dispozícii záznamy o vykonaných kontrolách inšpekčných a dozorných orgánov, doklady o výsledkoch merania škodlivín v pracovnom prostredí a pod.? g) Sú k dispozícii zoznamy nebezpečných látok, bezpečnostné karty chemických látok? h) Je vypracovaný zoznam OOPP? Vedie sa evidencia prideľovania OOPP?

8. Systém údržby a opráv a) Má organizácia vypracovaný plán údržby a opráv? b) Sú stanovené vzájomné záväzky a povinnosti medzi spolupracujúcimi podnikmi na úseku BOZP pri: • odvozdávaní pracoviska medzi kooperujúcimi partnermi, • súbehu prác, • pri vykonávaní údržby a opráv počas prevádzky? c) Sú zariadenia, komunikácie, vyhradených technických zariadení (VTZ), ochranné systémy udržiavané a kontrolované v súlade so stanovenými termínmi pre ich údržbu, kontrolu a revízie? d) Sú vykonávané periodické skúšky signálnych a bezpečnostných zariadení? e) Je zavedený systém, ktorý zaručuje včasné odstránenie závad zistených kontrolami pracovísk, technických a VTZ? f) Je zabezpečovaná údržba a opravy OOPP? g) Je zabezpečené čistenie a udržiavanie pracovísk, vrátane osvetlenia (čistenie okien a osvetľovacích telies)? h) Sú spracované postupy pre režimy opráv, vrátane riadenia rizík pri opravách a údržbe a kontroly po opravách?

9. Opatrenia pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí a) Je spracovaný havarijný plán podniku pre prípad mimoriadnych situácií vrátane požiarov? Sú v havarijnom pláne uvedené zdroje rizík a ich charakteristiky a možné kombinácie? b) Je vykonávaná aktualizácia havarijného plánu? c) Reaguje havarijný plán na skutočné riziká a možnosti havárií, ktoré sa môžu v organizácii vyskytovať? d) Je určený postup pre prípad záchranných prác? Sú zabezpečené prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v prípade mimoriadnej udalosti? Sú zabezpečené potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi, záchrannými a protipožiarnymi pracoviskami? e) Obsahuje havarijný plán spôsob, ako budú všetci zamestnanci, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu, informovaní o týchto ohrozeniach a ochranných opatreniach? f) Sú uvedené mená osôb zodpovedných za realizáciu preventívnych opatrení? g) Je prehľad o použiteľných ochranných a zásahových prostriedkov vrátane externej pomoci? h) Sú vybavené pracoviská prostriedkami prvej pomoci? Sú určení zamestnanci na vykonávanie záchranných prác a evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci? Sú vyškolení odborne spôsobilými osobami? i) Sú zamestnancom známe možnosti, ako zabrániť následkom ohrozenia (kde je hlavný uzáver plynu, hlavný vypínač, hasiace prístroje a pod.)? j) Sú s havarijným plánom zoznámení všetci zamestnanci vrátane pracovníkov dodávateľských organizácií? k) Sú vykonávané nácviky riešenia havarijných situácií, sú vytipované havárie, ktoré môžu presiahnuť areál podniku? l) Je v príslušných dokumentoch uvedená a na pracoviskách vyznačená najbližšia zdravotnícka pomoc a jej telefónne číslo?

10. Systém vyšetrovania pracovných úrazov, havárií a nebezpečných udalostí a) Vykonáva sa registrácia pracovných úrazov, vedie sa ich evidencia? b) Vedie sa evidencia „drobných“ úrazov na jednotlivých pracoviskách? c) Zabezpečuje zamestnávateľ vyšetrovanie pracovných úrazov v súlade s právnymi predpismi (napr. účasť odborového orgánu, zástupcu zamestnancov, menovanie vyšetrovacej komisie pri závažných udalostiach a pod.)? d) Prejednáva sa na poradách vedenia vývoj a analýza pracovných úrazov, havárií a chorôb z povolania? Prijímajú sa preventívne opatrenia? e) Informuje organizácia príslušné orgány ustanoveným spôsobom o výskyte pracovných úrazov, chorobách z povolania, haváriách? f) Mapujú sa nebezpečné udalosti bez následkov (skoronehody) a prijímajú sa zodpovedajúce opatrenia? g) Je postup na vyšetrovanie úrazov a nehôd vypracovaný tak, aby zistil aj hlbšie dôvody (korene) príčin? h) Sú prijímané adekvátne opatrenia, aby sa príčiny úrazov neopakovali? Vykonáva sa kontrola týchto opatrení? i) Aplikujú sa opatrenia po úrazoch a haváriách aj na iných pracoviskách? Sú s výsledkami vyšetrovania, príčinami a s opatreniami zoznamovaní všetci zamestnanci, vrátane zástupcov zamestnancov?

11. Práca bezpečnostnotechnickej služby a závodnej zdravotnej služby Bezpečnostnotechnická služba a) Je ustanovený bezpečnostný technik, resp. špecializovaný tím bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len BTS)? Zodpovedá štruktúra a pracovná kapacita pracovníkov BTS veľkosti a typu podniku? b) Je jasne určená úloha a náplň práce bezpečnostného technika, jeho pracovné zaradenie v rámci organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoci, vrátane zodpovedností ostatných pracovníkov BTS? Ak je funkcia bezpečnostného technika kumulovaná s inými úlohami, má dostatok času, možností a kompetencií tieto úlohy splniť? c) Má bezpečnostný technik, prípadne ostatní pracovníci BTS prístup k vrcholovému vedeniu podniku? d) Akým spôsobom sa zabezpečujú úlohy pri zaisťovaní BOZP, ak nie je v organizačnej štruktúre začlenený bezpečnostný technik, alebo BTS? e) Majú zamestnanci BTS vytvorené podmienky (vrátane dostatočného časového priestoru), potrebné prostriedky a právomoci pre plnenie svojich úloh? f) Spolupracuje BTS s komisiou BOZP a zástupcami zamestnancov? g) Spĺňajú pracovníci BTS požadované kvalifikačné predpoklady? h) Vyhodnocuje sa na poradách vedenia efektívnosť a účinnosť BTS? Vyhodnocujú sa opatrenia a závery BTS? Závodná zdravotná služba i) Je v systéme organizovania BOZP zabezpečená aj závodná zdravotná služba? j) Je zameraná aj na poradenstvo a prevenciu pre zamestnávateľa? k) Sleduje zdravie zamestnancov vo vzťahu k ich práci a sleduje podmienky pracovného prostredia? l) Je zavedený systém zdravotných prehliadok (vstupných, opakovaných, výstupných)? m) Je v súčinnosti so závodnými zdravotnými službami zabezpečené organizovanie prvej pomoci? Sú určené osoby, ktoré sú schopné poskytnúť prvú pomoc?

12. Systém kontroly a hodnotenie a) Vykonávajú sa v organizácii predpísané kontroly zariadení, pracovného prostredia a zamestnancov, stavu BOZP, používania OOPP, čistoty a poriadku na pracovisku? b) Vykonávajú sa predpísané skúšky, prehliadky, revízie zariadení? c) Je zabezpečená neustála kontrola funkčnosti bezpečnostných a ochranných zariadení? d) Je stanovená zodpovednosť za kontrolu BOZP vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rámci ich funkcií? Vykonáva sa táto kontrola? e) Je stanovený spôsob monitorovania, merania a hodnotenia prípustných hodnôt škodlivých faktorov pracovného prostredia a realizuje sa? f) Vykonávajú sa kontroly zamerané na overenie znalostí pracovníkov z BOZP, technologických postupov, rizík ktoré im hrozia pri práci, ako by postupovali pri vzniku úrazu, havárie, skoronehody, požiaru, g) Vykonávajú sa kontroly dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných omamných látok, kontroly zákazu fajčenia? h) Je zabezpečená kontrola osôb pracujúcich na odlúčených pracoviskách a zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami? i) Je vykonávanie kontrol na pracoviskách zdokumentované a prejednávané vo vedení organizácie?

II. POSUDZOVANIE DOSIAHNUTEJ ÚROVNE BOZP A STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV V PODNIKU.
Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP v podniku sa hodnotí previerkou na pracoviskách a kontrolou príslušných dokladov, či sú splnené zákonné požiadavky predpisov na zaistenie BOZP, pracovnoprávnych predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. Rozsah previerky je daný konkrétnymi podmienkami v organizácii podľa nasledovného zoznamu objektov:

1) Plnenie ustanovených pracovných podmienok a) Nočná práca b) Práca nadčas c) Pracovné podmienky žien d) Pracovné podmienky mladistvých e) Pracovné podmienky zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou

2) Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a) Zoznam pre prideľovanie OOPP, podľa posúdených skutočných ohrození b) Evidencia pridelených OOPP c) Bezplatné prideľovanie OOPP d) Účinnosť a vhodnosť ochrany pred nebezpečenstvom e) Podmienky na údržbu OOPP f) Používanie pridelených OOPP zamestnancami g) Kontrola používania OOPP

3) Organizácia práce a) Odborná spôsobilosť osôb (okrem VTZ) b) Odborná spôsobilosť podnikateľských subjektov (okrem VTZ) c) Oprávnenie organizácie na poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP d) Zdravotná spôsobilosť e) Vstupné lekárske prehliadky f) Periodické lekárske prehliadky

4) Pracovné prostredie a) Hluk b) Osvetlenie c) Vibrácie d) Mikroklimatické podmienky (teplota, vetranie, vlhkosť a pod.) e) Rôzne druhy žiarenia f) Chemické faktory g) Karcinogénne a mutagénne faktory h) Prekročenie NPK chemických látok i) Biologické faktory j) Prašnosť k) Psychická pracovná záťaž l) Fyzická záťaž, ergonómia

5) Prevádzkové budovy a objekty a) Objekty alebo časti objektov výrobného charakteru b) Objekty alebo časti objektov nevýrobného charakteru c) Ostatné objekty d) Skladovacie priestory nebezpečných látok e) Skladovacie priestory ostatné f) Zásobníky g) Rebríky h) Kotolne i) Garáže j) Laboratóriá k) Komunikácie chodcov l) Dopravné komunikácie m) Bezpečnostné značenia n) Rampy o) Rozvody a kanalizácia - v objekte (mimo VTZ) p) Rozvody a kanalizácia - mimo objektu (mimo VTZ) q) Čističky r) Dočasné konštrukcie s) Hygienické a sociálne zariadenia

6) Vyhradené technické zariadenia a) EZ - odborná spôsobilosť na činnosť b) EZ - odborná spôsobilosť organizácie c) EZ - preventívne činnosti d) EZ - technický stav e) TZ - odborná spôsobilosť na činnosť f) TZ - odborná spôsobilosť organizácie g) TZ - preventívne činnosti h) TZ - technický stav i) PZ - odborná spôsobilosť na činnosť j) PZ - odborná spôsobilosť organizácie k) PZ - preventívne činnosti l) PZ - technický stav m) ZZ - odborná spôsobilosť na činnosť n) ZZ - odborná spôsobilosť organizácie o) ZZ - preventívne činnosti p) ZZ - technický stav

7) Stroje a zariadenia a) Kovoobrábacie stroje – sústruhy b) Kovoobrábacie stroje – frézovačky c) Kovoobrábacie stroje – vŕtačky d) Kovoobrábacie stroje – brúsky e) Drevoobrábacie stroje – píly f) Drevoobrábacie stroje – frézovačky g) Drevoobrábacie stroje – vŕtačky h) Drevoobrábacie stroje – dlabačky, čapovačky, tvarovačky i) Drevoobrábacie stroje – brúsky j) Drevoobrábacie stroje – kombinované stroje k) Drevoobrábacie stroje – iné l) Tvárniace stroje – lisy mechanické a hydraulické m) Tvárniace stroje – nožnice (mechanické a hydraulické) n) Tvárniace stroje – buchary o) Tvárniace stroje – zakružovačky p) Iné stroje

8) Špeciálne stroje a zariadenia a) Textilné b) Obuvnícke, kožiarske a galantérne c) Pre ťažbu, manipuláciu a odvoz dreva d) Potravinárske e) Papierenské a polygrafické f) Gumárenské a plastikárske g) Stavebné h) Dopravníky, transportné zariadenia i) Motorové vozíky j) Traktory, prívesy, samohybné stroje k) V rastlinnej výrobe l) V živočíšnej výrobe m) Chladiarenské (čpavok) n) Chladiarenské (ostatné) o) Vzduchotechnika p) Školské a telovýchovné náradie q) Zdravotnícke a kúpeľné zariadenia r) Zariadenia kín, divadiel, výstavníctva s) Zariadenia práčovní, čistiarní t) Kuchynské stravovacie a reštauračné zariadenia u) Technicko-zábavné činnosti

9) Činnosti a) Zváranie elektrickým oblúkom a rezanie plameňom b) Stavebné práce a búracie práce c) Zemné práce d) Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou e) Železničná doprava f) Iné druhy dopravy a prepravy g) Lesné činnosti h) Poľnohospodárske činnosti i) Hutnícke činnosti j) Práce pod vodou

10) Kolektívne zmluvy a) Vypracovanie kolektívnej zmluvy b) Súlad s právnymi predpismi c) Súlad s vnútornými predpismi zamestnávateľa d) Dodržiavanie záväzkov z kolektívnej zmluvy e) Dodržiavanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

11) Pracovnoprávne a mzdové predpisy a) Vznik pracovného pomeru b) Ukončenie pracovného pomeru c) Zmeny pracovného pomeru d) Dĺžka pracovného času e) Mzdy f) Dovolenka g) Stravovanie a cestovné náhrady h) Rekondičné pobyty i) Zvyšovanie kvalifikácie j) Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie k) Pracovné podmienky: - žien, tehotných, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode - mladistvých - osôb telesne postihnutých
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!