Vyhľadávanie

Kategórie produktov

V súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom činnosť technika požiarnej ochrany.

Jedná sa o tieto činnosti: 
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
• určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok na pracoviskách, 
• vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, 
• prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, 
• určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 
• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta, 
• vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich zamestnancov.

V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

 

Cena od 4 € mesačne/paušál

...ceny pre Vašu prevádzku sa dozviete v sekcii CENNÍK SLUŽIEBCopyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!