Vyhľadávanie

Kategórie produktov

Zákony, vyhlášky a nariadenia vlády na stiahnutie:

Zákon č. 139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 163/2001 o chemických látkach chemických prípravkoch

Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

Zákon č. 462/2003 o náhrade z príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov ao zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní  rezortných odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov

Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 562/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 309/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 462/2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

Zákon č. 140/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 199/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 285/2001 ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

Vyhláška č. 121/2002 o požiarnej prevencii

Vyhláška č. 718/2002 MPSVaR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhláška č. 719/2002 MINV SR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly  prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov 

Vyhláška č. 74/2004 MINV SR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkvoaní elektrických zariadení

Vyhláška č. 699/2004 MINV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Vyhláška č. 591/2005 MINV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MINV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej bezpečnosti

Vyhláčka č. 500/2006 MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Vyhláška č. 258/2007 MINV SR o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Vyhláška č. 307/2007 MINV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MINV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhláška č. 605/2007 MINV SR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

Vyhláška č. 478/2008 MINV SR o vlastnostiach, konrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požianeho uzáveru

Vyhláška č. 259/2009 MINV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MINV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Zákonník práce :

Zákon č. 311/2001 zákonník práce
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!