Vyhľadávanie

Kategórie produktov

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Kupujúci je povinný všetok tovar dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky.

2. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na Dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.

3. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu písomným alebo emailovým oznámením o zistených vadách tovaru na adresu prevádzkovateľa. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru. Pri každej položke (t.j. pri každom kuse) musí byť uvedené: kód tovaru podľa Dodacieho listu, sériové (výrobné) číslo, ak je na tovare vyznačené, číslo Faktúry - daňového dokladu, na základe ktorej bol tovar zakúpený, stručný popis závady. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku prevádzkovateľa, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné.

4. V prípade ak kupujúci reklamuje závadu na tovare, na ktorý sa vzťahu záruka poskytovaná výrobcom, môže kupujúci tento tovar reklamovať v Autorizovanom zmluvnom servise výrobcu v mieste používania tovaru, prípadne priamo u výrobcu.

5. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie.

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na www.eurohas.com? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania u nás zakúpeného tovaru, a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na mailovú adresu: eurohas@eurohas.com, kde uvediete:

1. typ výrobku
2. jeho výrobné číslo
3. číslo predajného dokladu
4. popis závady

Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
Ak by tomu tak nebolo kontaktujte nás na telefónnom čísle 0908 157 999.

Pošlite tovar na adresu Eurohas Consulting s.r.o., Matičná 2, 040 17 Košice spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.
V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví, vymení za nový kus alebo vystaví dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). Ak zákazník reklamáciu nevykoná u predávajúceho osobne na vyššie uvedenej adrese, tak predávajúci je oprávný účtovať dopravu v zmysle platného cenníka dopravnej spoločnosti, ktorá prepravu zrealizuje.

Nakupujete tovar ako fyzická osoba?
Nespĺňa tovar Vaše očákávania? Do 14 dní nám ho môžete bez udania dôvodu vrátiť.

Tovar nám môžte vrátit do 14 dní bez udania dôvodu a my Vám vrátime peniaze v plnej výške.
Zašlite nám ho do 14 dní späť na adresu Eurohas Consulting s.r.o., Matičná 2, 040 17 Košice spolu s popisným vyhlásením, záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Právo na odstúpenie od zmuvy bez udania dôvodu prislúcha len koncovým zákzníkom tj. fyzickým osobám nepodnikateľom.
V zmysle aktálne platného zákona č.102/2014, ak kupujete tovar na firmu, právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar nemôžte. 

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
Copyright © 2012 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je prísne zakázané!