Novinky
04.03.2021
04.03.2021 - Pripravujeme rozšírenie portfólia hasiacich prístrojov
Počas uplynulých mesiacov sme intenzívne pracovali na získaní nových produktov, ktoré by sme mohli zaradiť do našej ponuky. Výsledkom budú prístroje p... čítať celé
03.02.2021
03.02.2021 - Ochrana proti COVID-19
Ochráňte svojich zamestnancov a zákazníkov s produktami na ochranu zdravia a bezpečnosti COVID-19. Vyberte si z produktov ako sú ochranné rúška, respi... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Požiarne vodovody - predaj, kontrola, servis, montáž

Z platnej legislatívy: §5 písm.a) zákona č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi: "Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave."

Za udržiavanie v akcieschopnostave sa rozumie okrem iného vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnych vodovodov a tlakových skúšok hadíc.

 

Predaj

Máme k dispozícii nasledujúci sortiment, ktorý nájdete aj v našej predajni a taktiež internetovom obchode:

- Nástenné hydranty 
- Hydrantové systémy s plochou hadicou D25,C52 
- Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou 
- Príslušenstvo k nástenným hydrantom hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily

 

Kontrola a servis

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí každá právnická a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

• funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov, 
• voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam, 
• vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou, 
• prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení, 
• označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení, pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu: 
• realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby, 
• funkčnosti všetkých druhov ochrany potrubí.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené štítkom s parametrami podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu. Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky.

Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, tj. doplniť výbavu, vymeniť resp. pretesniť ventily. 
O každej kontrole bude vyhotovený záznam podľa §15 ods.3 citovanej vyhlášky, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.

 

Tlakové skúšky hadíc

§14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.: "Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc".

Vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc nasledujúcimi spôsobmi: 
• hydraulická tlaková skúška požiarnej hadice postupom podľa STN 92 0801 
• jej následné sušenie horúcim vzduchom v typizovanom jednoúčelovom zariadení, kde vzduch zohrieva elektrický prúd, 
• stočenie hadice, 
• vystavenie protokolu podľa prílohy A k STN 92 0801 o výsledku tlakovej skúšky

Po dohode so zákazníkom môžeme vykonať demontáž hadice a po vykonaní tlakovej skúšky opätovnú montáž priamo v hydrantovej skrini. 
Počas doby potrebnej na vykonanie tlakovej skúšky vieme zapožičať hadice rovnakého typu, aby hadicové zariadenia ostali funkčné.

Cena za vykonanie tlakových skúšok bude závisieť od dohodnutého spôsobu vykonania tlakovej skúšky a od počtu hadíc.

Tlaková skúška H-hadice "D 25", "C 52", "B 75" sa má vykonávať 1 x 12 mesiacov

Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy!

               

Copyright © 2004 - 2021 Eurohas Consulting s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na internetovej stránke www.eurohas.com je bez súhlasu zakázané!